INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH) 1. Administratorem danych osobowych jest „DUSSI” Maciej Dusik NIP 5511030720 z siedzibą w Sułkowicach przy ul. Beskidzkiej 65A. Kontakt: tel.608 695 043 e-mail dussi@tlen.pl 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przekazane w związku z prowadzeniem sklepu internetowego sprzedającego odzież. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług. 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane: a. w celu realizacji umów sprzedaży w sklepie internetowym, w tym kontaktów z Klientem i rozliczenia zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), b. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 5. Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umów sprzedaży, w tym kontaktów z Klientem i rozliczenia zamówień. 6. Klient nie ma obowiązku prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umów sprzedaży, w tym kontaktów i rozliczenia zamówień. 7. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem. 8. Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem. 9. Klientowi przysługuje prawo do: a. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych b. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem c. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych d. wniesienia sprzeciwu:  gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub  w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 10. W zakresie przetwarzania danych Klientów nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.